English
 

התחדשות עירונית – פסיקה חשובה בעניין מתקני חניה

מתקני חניה הוכרו כפתרון תכנוני ראוי ויעיל בפרויקטים של התחדשות עירונית. במסגרת ערר 18-01-1022 רוז’ה ולי גב’ ואח’ נ’ ועדה מקומית לתכנון ובניה חיפה הגישה חברת שגב חנן יזמות בע”מ בקשה למתן היתר בניה לביצוע פרויקט בהתאם להוראות תכנית מתאר ארצית 38, בבניין שברחוב יערות 18 בחיפה, במסגרתו יהרסו שני בניינים בהם 7 דירות ו- 6 מקומות חניה. במסגרת הבקשה נתבקשה הועדה המקומית לתכנון ובניה לאשר בנייתו של בניין אחד בן 6 קומות ובו 21 דירות ו- 35 מקומות חניה. לאחר דיון בועדה המקומית, אישרה הועדה  לבנות בניין בן 20 דירות ו- 35 מקומות חניה במתקני חניה.

על החלטת הועדה המקומית הוגש הערר שבנדון בו נטען, בין היתר, כי מתקני החניה אינם נוחים לשימוש. ועדת הערר לתכנון ובניה מחוז חיפה קבעה כי באם מתקני החניה יותקנו כנדרש ובהתאם להנחיות יועצי התנועה, הם יהוו פתרון תכנוני ראוי ונכון למגרשי בנייה למגורים בתחומי העיר. ייתכן שהציבור צריך עוד להסתגל לרעיון של חניה במתקן, אולם פתרון זה מיושם במקומות רבים בארץ ובעולם, ולכן אין סיבה שייכשל.

כתבה: עו”ד נופר שפירא