English
 

עוד תמריץ בדרך לחתימה על הסכמים במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית

בחודש דצמבר 2018 הותקנו תקנות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הנחה בארנונה), התשע”ט-2018 במסגרתן הבעלים של דירות בבניינים בפרויקטים של התחדשות עירונית יהיו זכאים להנחה בתשלומי ארנונה בעד השטח החייב בארנונה בדירת התמורה החדשה ובין השטח שבעדו חויב בעל הדירה בארנונה בדירת המגורים הקודמת, לפני מכירת הזכויות בה, וזאת עד לתום חמש שנים מהמועד הראשון שבו ניתן לחייב בארנונה בגין דירת התמורה החדשה בשיעור הנחה של בין 100% ל25% כמפורט בתקנות.

בעל הדירה יהיה זכאי להנחה כאמור אם הוא בעל זכויות בדירת התמורה החדשה והיה בעל הזכויות והמחזיק בדירה הקודמת במשך שלוש שנים ברציפות לפחות לפני שנהרסה, וכן, שהכנסתו החודשית הממוצעת לא עולה על ההכנסה החודשית הממוצעת המפורטת בתוספת לתקנות. התקנות ייכנסו לתוקף ביום 1 בינואר 2019.

לעיון בכתבה בנושא