English
 

חשוב לדעת: תיקונים בחוק פינוי בינוי

ביום 29.7.2018 פורסם ברשומות חוק פינוי בינוי (פיצויים) (תיקון מס’ 6), התש”ח-2018, אשר מסדיר את מערכת היחסים שבין היזם לבין בעלי הדירות בפרויקטים מסוג פינוי בינוי ותמ”א 38.

התיקון נועד להתמודד עם תופעת אי התממשותן של עסקאות פינוי ובינוי, חרף העובדה ששיעור משמעותי מבין בעלי הדירות מעוניינים בעסקה, וזאת בשל התנגדות בלתי סבירה של אחד או יותר מבעלי הדירות. לאור האמור, ניתן לראות שני תיקונים בולטים הממחישים את הרצון לקדם ולחזק את מערכת היחסים שבין היזם לבעלי הדירות ולצמצמם את החסמים הראשוניים לעסקה.

הראשון, הוספת חובת כינוס של בעלי הדירות והצגת הצעת היזם לביצוע הפרויקט באופן פומבי. במקרה בו היזם לא כינס אסיפה ו/או לא ימסור את כלל הפרטים הנחוצים לצורך העניין, יוכלו בעלי הדירות לבטל את התקשרותם עם היזם, וזאת במקרה בו טרם חתמו 40% מבעלי הדירות על ההסכם. השני, הוספת סנקציה אותה יוכל להטיל ביהמ”ש על בעל דירה סרבן.

לפי התיקון המוצע, יכול ביהמ”ש להטיל על דייר שמסרב סירוב בלתי סביר אחת משתי סנקציות:

  1. האחת היא זו הקבועה היום בחוק – חובת פיצוי לדיירים שנפגעו מהסירוב.
  2. לחילופין – יוכל ביהמ”ש להורות בצו על פינוי הדירה של בעל הדירה שמסרב, ולמנות אדם אשר יהיה מוסמך, בהתאם להוראות ביהמ”ש, להתקשר בעסקה בשמו.

לנוסח התיקון במלואו : http://www.capitax.co.il/Attachments/29072018.pdf

כתבה: עו”ד נופר שפירא, יועצת משפטית לחברת אלמי