English
 

הקמת קרן תחזוקה הונית – הסרת חסם נוסף בדרך לחתימה על הסכמי תמ”א 38 (פינוי ובינוי)

כידוע, בפרויקטים של התחדשות עירונית מקבלים בעלי הדירות המקוריות בבניין דירה חדשה וגדולה יותר בתמורה לדירתם הישנה. חיסרון אחד, הבולט נוכח השינוי בגודל הדירה, הינו העלייה המשמעותית בתשלומים הנדרשים עבור עלויות התחזוקה של הבניין החדש.

עד היום, מי שקיבלו סיוע מהיזם במימון הגידול בעלויות התחזוקה, היו רק דיירים אשר דירתם בפרויקט היא דירתם היחידה, הם מקבלים גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ”א-1980 והגיעו לגיל פרישה.

לאור ההבנה כי הגידול בעלויות התחזוקה חולש על כלל בעלי הדירות בבניין, ולא רק על העונים על הקריטריונים שלעיל, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון, מקדמת מנגנון וולונטרי להקמת קרן תחזוקה רחבה יותר בפרויקטים של התחדשות עירונית שתסייע לכלל הדיירים במימון הפרשי העלויות.

על פי המנגנון האמור, בטרם מסירת דירות התמורה לבעלי הדירות, יפקיד היזם מידי חודש סכום כספי אשר יוסכם בין הצדדים במסגרת הסכם הפינוי בינוי, בקרן מיוחדת אשר תנוהל על ידי נאמן שזהותו תיקבע בהסכמת היזם ונציגות בעלי הדירות, למשך תקופה שתקבע על ידם או עד לניצול כל כספי הקרן, לפי המאוחר מבניהם. כספי הקרן שיצטברו ישמשו להשתתפות בתשלום הוצאות ועד הבית לצורך הבטחת תחזוקת הבניין והרכוש המשותף בעבור הבעלים המקוריים.

עו”ד נופר שפירא, יועצת משפטי, אלמי